SŁOWNIKI
Słowniczek skrótów
Pleonazmy i tautologie Skróty informatyczne Wielki słownik frazeologiczny Skróty nazw czasopism A-Z
A-C
D-I
J-O
P-Z
Wybierz...

 

Do strony głównej LPJ...

Ortograficzny słownik
najczęściej używanych skrótów języka polskiego

© Piotr Müldner-Nieckowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)


Polecamy: Piotr Müldner-Nieckowski, Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2007 (ponad 130 000 haseł), np. w księgarni internetowej >> Merlin.plProszę zwrócić uwagę na znaki interpunkcyjne i pisownię (litery: wielkie lub małe).

Litery odsyłają do słów skracanych. Skrótów należy szukać szukaczem (menu Edycja/Znajdź...)
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Wyrażenie Skrót Komentarz
A
a capite ac = od głowy, od nowego wiersza, akapit
a conto a.c.
a linea al. = od nowej linii
a tergo a.t. = od tyłu
ab urbe condita a.u.c. = od założenia miasta
absolutny abs.
absolwent absolw.
ad acta aa [bez kropek!]
ad interim a.i. = tymczasowo, zastępczo
akademia medyczna a.m. [z kr.]
Akademia Medyczna AM [bez kr.]
akapit acc.
akta stanu cywilnego a.s.c.
albo a.
aleja al.
alias al.
amper A
angielski ang.
anno a. = w roku
anno currente a.c. = w bieżącym roku
anno Domini AD = roku Pańskiego
ante Christo a.C. = przed narodzeniem Chrystusa
ante meridiem a.m. = przed południem
archaizm arch., przest. [przest.=przestarzałe]
architekt arch.
arcybiskup abp
arkusz autorski aa [bez kropek!]
artysta art.
atmosfera fizyczna atm
atmosfera techniczna at
B   NA GÓRĘ
bardzo b.
bardzo dobry bdb, bd
before Christ BC [ang. przed Chrystusem]
belgijski belg.
bez daty b.d. [o dokumencie]
bez liczby pojedynczej blp., blp
bez miejsca b.m. [o dokumencie]
bez podpisu b.p., niesygn. [o dokumencie]
bez roku b.r. [o dokumencie]
bez uwag b.u.
Biblioteka Narodowa BN
bieżącego miesiąca bm.
bieżący rok br.
biskup bp
błogosławiony bł.
błogosławionej pamięci błp.
botanika bot.
były b. = ubiegły, miniony, dawny
C   NA GÓRĘ
ciąg dalszy nastąpi cdn.
colloqium col. por. kolokwium
cosinus cos
cykliczny cykl.
cytat[a] cyt.
cytowany cyt.
część cz.
czytaj czyt.
D   NA GÓRĘ
dawny d.
dawniej d.
dekagram dag
dentyst(yk)a dent.
departament dep. (w Polsce tylko w ministerstwie)
diagnoza dgn.; diag.; rozp. [lepiej: rozpoznanie]
do spraw ds. [nigdy: d/s]
dobry db
docent doc.
doktor dr dopełn.:dra a. dr.
doktorzy, doktorowie dr dr dopełn.: drów a. dr. dr.
doktor nauk medycznych dr n. med.
dolar dol.
dolar amerykański USD, dol. USA
dosłowny dosł.
dostateczny dst, dost
dyrektor dyr.
dyrektorzy dyr. dyr.
dział dz.
E   NA GÓRĘ
elektroencefalogram EEG, eeg. [EEG bez kr., eeg. z kr.]
elektrokardiogram EKG, ekg. [EKG bez kr., ekg. z kr.]
elektromiogram EMG, emg. [EMG bez kr., emg. z kr.]
eo ipso e.i. = tym samym, wobec tego
et alteri e.a. = i inni
et cetera etc.
F   NA GÓRĘ
fantastyczny fant.
farmacja farm.
flamandzki flam.
fotografia fot.
francuski franc., fr.
frank fr.
G   NA GÓRĘ
generał gen.
godzina g., godz., zalecane: h
gram g
grosz gr
H   NA GÓRĘ
habilitowany hab.
holenderski hol., nid.
hrabia hr.
I   NA GÓRĘ
i inne i in.
i inni i in.
i tak dalej itd.
i tym podobne itp.
i współautorzy i wsp.
i współpracownicy i wsp.
ibidem ib., ibid. = tamże
instytut inst.
inżynier inż.
ironiczny iron.
J   NA GÓRĘ
jak wyżej jw.
jard yd [por.: yard]
jednostka międzynarodowa jm.
język jęz.
junior jun., jr
K   NA GÓRĘ
kardynał kard.
kolega kol.
kolokwium col. por. colloqium
kolumna kol.  
koło [Krakowa itp.] k. [nigdy k /... ani k./...]
kopiejka kop.
korona (waluta) kor.
kropka kr.
ksiądz ks. przest. x.
książkowy książ.
książę ks. przest. x.
kwintal q
L   NA GÓRĘ
lekarz lek. [= absolw. wydz. lek.; nigdy: lek. med.]
lekarz dentysta lek. dent.
lekarz stomatolog lek. stom.
lekarz weterynarz lek. wet.
libra lb
licencjat lic.
liczba l.
liczba dziennika l.dz., ldz. [w dokumencie]
liczba mnoga lm, lm., lmn, lmn.
liczba porządkowa lp, lp. = numer pozycji [np. w tabeli]
liczba pojedyncza lp, lp.
liczbowana lb. [strona w książce]
linia (wiersz) w., v., l. v.= versus; w. = wiersz
literacki lit.
litr l [bez kr.]
loco citato l.c. = w miejscu (już) cytowanym
loco dolenti l.d. = (przyłożyć) w miejscu bolesnym
logarytm log, lg
logarytm naturalny ln
logika, logiczny log.
lub a. = albo
Ł   NA GÓRĘ
łaciński łac.
łowiecki łow.
M   NA GÓRĘ
magister mgr por. doktor, doktorzy
major mjr
masa ciała mc.
maszynopis mps, mpis [bez kr.!]
medycyna med.
metr bieżący m.b.
metr kwadratowy mkw.
męski m.
miesiąc mies.
między innymi m.in.
minuta min [bez kr.!]
muzyczny muz.
N   NA GÓRĘ
nad n.
nad [Wisłą itp.] n.
nad poziomem morza n.p.m.
nadzwyczajny nadzw., ndzw., nzw., nz. [profesor]
na przykład np.
następny nast.
naszej ery n.e.
na temat nt.
niedostateczny ndst
nieliczbowana nlb. [strona w książce]
niżej wymieniony nw.
notabene nb.
Nowy Testament NT, N.T.
nuclear ship n/s, N/s [ukośnik wyjątkowo, bo ang.]
numer nr
O   NA GÓRĘ
obywatel ob.
ograniczona odpowiedzialność o.o.
ogród zoologiczny zoo
ojciec o.
ojcowie oo.
opere citato op. cit.
osiedle os.
P   NA GÓRĘ
pan p.
pani p.
państwo pp.
patrz p.
pełniący obowiązki p.o.
peseta pes.
plac pl.
plan pl.
plansza pl.
po narodzeniu Chrystusa p. Chr., p.C.
pochodzenie poch.
pod nazwą pn.
pod tytułem pt.
pojedynczy poj.
Polska Norma PN
południowy płd.
porównaj por.
post meridiem p.m. = po południu
post scriptum PS lub PS: [P.S. tylko w jęz. obcym]
powinno być pow.b., pb.
powierzchnia pow.
północny płn.
profesor prof.
profesorowie, -orzy prof. prof.
przeciętny przec.
przecinek przec.
przed narodzeniem Chrystusa prz. Chr., a.C. a.C. = ante Christo
przestarzałe przest., arch. [arch. = archaizm, archaiczny]
przed naszą erą p.n.e.
pseudo[nim] ps.
psychiatria psycht., psych.
psychologia psychl., psych.
pułkownik płk
Q   NA GÓRĘ
quasi q., qu.
R   NA GÓRĘ
rentgen rtg. [badanie; aparat; promienie]
rękopis rps, rpis [bez kropki!]
rodzaj r.
rok r.
rok życia rż.
rosyjski ros.
rozdział rozdz.
rozpoznanie rozp.; dgn.; diag. [dgn., diag. z łac. diagnosis]
rycina ryc., rys. [w jęz ang.: fig.]
rysunek rys., ryc. [w jęz ang.: fig.]
S   NA GÓRĘ
samochód sam.
senator sen.
senior sen.
sekunda s, sek. [s bez kr.], [sek. niezalecane]
sinus sin
siostra s.
spółka sp., s-ka
Spółka Akcyjna (w nazwie firmy) SA [bez kropek!]
statek motorowy M/s, m/s = motor ship [ukośnik wyjątkowo, bo poch. ang.]
stomatolog(ia) stom.
strona s., str.
strony ss.
sygnatura sygn. = podpis
syn s.
Ś   NA GÓRĘ
świadek św.
świętej pamięci śp.
święty św., s. s.= sanctus
T   NA GÓRĘ
tabela tab.
tablica tab. [w jęz. ang.: tbl]
tempo t.
tenor t.
to jest tj. = czyli
tom t.
U   NA GÓRĘ
ubiegły miesiąc ub. m.
ubiegły rok ub. r.
ukraiński ukr.
ulica ul.
V   NA GÓRĘ
vel v. = albo
versus (1) vs. = wobec, przeciw(ko)
versus (2) v. = wiersz tekstu
verte v. = odwróć [stronę, kartkę]
vice versa v.v. = przeciwnie, na odwrót
vide v., zob., ob., p. = patrz
W   NA GÓRĘ
według wg [nigdy: w/g, wg.]
wiersz (linia) w., v., l. v.= versus; l. = linia
wiersz od dołu w.d. [kolejny]
wiersz od góry w.g. [kolejny]
włoski wł.
wolt V
wschodni wsch.
współautor wsp.
współpracownik wsp.
wydział wydz.
wyjątek wyj.
wyjątkowy wyj.
wymowa wym.
wymawiaj wym.
wyżej wymieniony ww., wyż. wym. [nigdy: w/w]
X   NA GÓRĘ
ksiądz x. [przest.]
książę x. [przest.]
Y   NA GÓRĘ
yard yd [lepiej: jard; skrót zawsze yd]
Z   NA GÓRĘ
z ograniczoną odpowiedzialnością z o.o.
zachodni zach.
za granicą za gr.
zagranica zagr.
zagraniczny zagr.
zdjęcie fot. [zd., zdj. nie pow. być używane]
złoty zł. = kolor; z kr.; por. złoty - waluta
złoty = waluta; bez kr.; por. złoty - kolor
zobacz zob., ob., p.
zoologia zool.
Ż   NA GÓRĘ
żartobliwy żart.
żeński żeń.
Ź   NA GÓRĘ
źródło źr.
źródłowy źr.

Copyright by Piotr Müldner-Nieckowski

Lekarski Poradnik Językowy